• V košíku nyní máte:
 • Ochrana osobních údajů

  Podmínky ochrany osobních údajů (CS)

  (Working version in English here.)

  (pro internetový obchod zveřejněný na adrese
  www.naturalbohemia.cz a www.naturalbohemia.com)

   

  I.
  Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavla Mactavish, IČ 63159791, se sídlem Kubelíkova 1258/43, Praha 13000 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou:
   – adresa: Kubelíkova 1258/43, Praha
   – e-mail: pavla@naturalbohemia.cz
   – telefon: +420 777 056 035
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
   – jméno a příjmení
   – e-mailová adresa
   – poštovní adresa
   – telefon
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

   

  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   – splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   – plnění právních povinností vůči státu.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

   

  IV.
  Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
   – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   – podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
   – podílející se na vedení účetnictví správce.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

   

  VI.
  Zpracovatelé osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   – poskytovatel služby Mailchimp,
   – případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

   

  VI.
  Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   – právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

   

  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  VIII.
  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08. 03. 2021.